Splošni pogoji nagradne igre internet

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri na internetu

 

SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre je Neguj.se, Danijela Cerovak s.p., Trnjava 49,
1225 Lukovica (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.  K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki spletne strani kozmetični salon Neguj.se, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na spletni strani registrira tako, da v postopku registracije odda svoje ime in e-naslov, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom oz. potrditvijo e-naslova. Prijava in uporaba je brezplačna. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom, rezervacijo ali obiskom kozmetičnega salona. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta
  • strošek prenosa podatkov z interneta

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci kozmetičnega salona Neguj.se ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra stopi v veljavo 23.9.2014 in se konča 30.11.2014.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani kjer poteka nagradna igra oziroma v splošnih pogojih (tukaj). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma imena) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno
  • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna
  • v primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne

S posredovanjem imena in e-naslova si pridržujem pravico občasno pošiljati informacije na naslov, ki sem ga prejela z nagradno igro. V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad (Botox nega obraza v vrednosti 60€, ki je tudi glavna nagrada te nagradne igre). Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.
ŽREBANJE NAGRAD
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenke skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavnik organizatorja (Danijela Cerovak).
Žrebanje nagrade bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre oz. v splošnih pogojih.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek e-naslova, ki ga je oddal pri pristopu k nagradni igri na spletni strani. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu facebook profila Neguj.se in ob tem tudi označi (»tag«). Objava nagrajenca/ke bo objavljen na spletni strani najkasneje v treh dneh po žrebanju.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator spletne strani.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator s pisnim pozivom iz odstavka tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
Organizator Neguj.se, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre in dodatne promocije kozmetičnega salona Neguj.se. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe: elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade); davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji). V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hranim v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: [email protected]
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov:
Neguj.se, Danijela Cerovak s.p.
Tacenska cesta 108
1000 Ljubljana
s pripisom: nagradna igra